هسته گزینش

هسته گزینش


-        اجراي دستور العمل و بخشنامه ها و مصوبات هيات عالي و هيات مركزي گزينش

-        بررسي و تعيين صلاحيت عقيدتي ،سياسي و اخلاقي متقاضيان ورود به خدمت سازمان ثبت

-        تهيه و تنظيم فرمها و سوالات مورد استفاده گزينش با هماهنگي هيات مركزي گزينش

-    انجام اقدامات لازم در زمينه امتحان ،مصاحبه و تحقيق پيرامون افرادي كه به استخدام سازمان ثبت درخواهند آمد با رعايت كامل موازين شرعي و ضوابط مصوب

-    تشكيل پرونده محرمانه گزينشي براي افراد مذكور و حفاظت و نگهداري اطلاعات جمع آوري شده در رابطه با گزينش افراد بصورت محرمانه

-        انجام ساير اموريكه در ارتباط با امر گزينش ضرورت دارد .