اداره کل روابط عمومی

اداره کل روابط عمومی

- اعمال سياستها و خط مشي هاي دستگاه در زمينه انعكاس اهداف ، فعاليتها ، عملكرد وظايف و مسئوليتها و برنامه هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق رسانه هاي جمعي جهت آگاهي عمومي .
- جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها ، اقدامات طرحها و برنامه هاي واحدهاي مختلف سازمان متبوع بمنظور تنظيم سياستهاي خبري تبليغاتي و انتشاراتي در ارتباط با وظايف سازمان ثبت .
- مطالعه و بررسي مندرجات جرايد و مطالب منتشره از رسانه هاي گروهي درباره مسائل ثبت اسناد و املاك در نقاط مختلف كشور و انعكاس آنها به واحدهاي تابعه سازمان و عنداللزوم تهيه گزارش و يا صدور پاسخ لازم با همكاري واحدهاي ذيربط و با نظر رياست سازمان ثبت .
- تهيه و تنظيم گزارش تفضيلي از فعاليتها و عملكرد سازمان بصورت موردي يا ادواري جهت ارسال به مراجع و مقامات مربوط با همكاري واحدهاي ذيربط .
- دريافت نظرات مردمي و پاسخگوئي به سوالات و انتقادات وارد بر سازمان و رفع ابهامات مربوط با همكاري واحدهاي ذيربط.
- تدارك امكانات و تسهيلات لازم جهت برگزاري ملاقاتها و يا مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني رياست سازمان .
- انجام امور مربوط به تشكيل و برگزاري سمينارها ،كنفرانسها، نمايشگاهها در ارتباط با وظايف و فعاليتهاي سازمان و تهيه فيلم و خبر با همكاري واحدهاي مربوط بمنظور آگاهي افكار عمومي .
- برگزاري جشنها و اعياد و مراسم مذهبي و تنظيم شعائر اسلامي و تشكيل جلسات سخنراني وكلاسهاي معارف اسلامي جهت كاركنان با همكاري واحدهاي ذيربط .
- تهيه و نصب پوستر ، تراكت و پلاكارد بر حسب ضرورت و سياستهاي مختلف و تنظيم آرشيوي از آنها براي استفاده مجدد و همچنين نظارت بر نصب هرگونه اعلانات در سازمان متبوع .
- انجام امور مربوط به تهيه و تدارك هرگونه فيلم ، عكس ،اسلايد ، نوارهاي صوتي و تصويري نوشته ها و سفارشهاي مورد نياز سازمان .
- شركت و حضور در جلسات ، بازديدها،مسافرتها ، كنفرانسها در معيت رياست سازمان و تهيه و تدارك امكانات لازم جهت پذيرائي ، اقامت ، اياب و ذهاب ، بدرقه و مشايعت از ميهمانان خارجي سازمان ثبت با جلب نظر وهمكاري واحدهاي مربوط .

- همكاري و ارتباط مستمر با روابط عمومي دستگاهها و دبيرخانه شوراي هماهنگي تبليغات دولت بمنظور هماهنگي در اجراي سياستها وخط مشي هاي تبليغاتي و انتشاراتي دولت و برقراري ارتباط با ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و مراكز و انجمن هاي اسلامي جهت بهره گيري از نظرات آنان و تبادل تجربيات و اطلاعات و اخبار .
- برقراري ارتباط مستمر با مراكز و موسسات خبري و وسايل ارتباط جمعي بمنظور اعلام خبرهاي رسمي ترتيب مصاحبه با مقامات سازمان و نشرآگهي و پيامهاي مربوط .
- تنظيم و نگهداري آرشيو كامل از مطبوعات ، نشريات يا بريده جرايد ، جزوات راجع به عملكرد سازمان و ساير فعاليتهاي تبليغاتي و انتشاراتي .
- انجام كليه امور فني جهت تهيه نشريات داخلي و كارنامه سازمان و عنداللزوم تهيه هرگونه بروشور و بولتن و انجام امور مربوط به خطاطي و طراحي در ارتباط با وظايف روابط عمومي.
- اقدام در مورد انتشار آگهي هاي ثبتي و اجرائي موضوع مواد 52و53 آئين نامه قانون ثبت و هماهنگي با واحدهاي ثبتي در تعيين روزنامه هاي محلي مجاز به چاپ آگهي هاي مذكور و نظارت بر عملكرد آن واحدها در انتشار بموقع آگهي هاي ثبتي و انجام اقدامات لازم در معرض محاسبه و پرداخت حق الدرج آگهي ها به جرايد .
- شركت در جلسات مربوط به تعيين تعرفه حق الدرج آگهي هاي دولتي و همكاري با كميسيونهاي چاپ و صحافي مطبوعات دولتي و اجراي مصوبات كميسيونهاي مذكور .
- اداره امور كتابخانه سازمان با توجه به روشهاي علمي و تهيه و جمع آوري و نگهداري كتب و نشريات مفيد و مورد نياز سازمان و اعمال روشهاي مناسب جهت طبقه بندي و تنظيم فهرست و تهيه كاردكس كتابها و نشريات موجود در كتابخانه و اعلام دائمي فهرست كتب موجود به واحدهاي مختلف سازمان جهت آگاهي و دستيابي كاركنان به منابع مورد نياز .
- گرد آوري و نگهداري گزارشات ، تاليفات و نوشته هاي تحقيقي واحدها وكارشناسان سازمان ثبت .
- انجام امور مربوط به ترجمه نامه ها و مطالب و مقالات و جزوات واصله با كسب نظر از رياست سازمان .
- هماهنگي و همكاري با واحدهاي ثبتي استانها در امور مربوط به روابط عمومي و انتشار آگهي هاي ثبتي.
- انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع میشود.