دفتر بازرسی

دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات

-    تنظيم و اجراي برنامه بازرسي بصورت موردي يا دوره اي و نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي تابعه سازمان ثبت وكليه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در سطح كشور .

-    فراهم آوردن موجبات ايجاد زمينه هاي مناسب بر امر نظارت مستمر رياست دستگاه بر طرز كار و اخلاق و رفتار و تعهد و تقواي كليه كاركنان شاغل و سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي وازدواج و طلاق در سراسر كشور .

-    تعيين ضوابط معيارها و خط مشي هاي اجرائي لازم بمنظور بازرسي و رسيدگي بشكايات و شكوائيه هاي واصله به سازمان ثبت .

-    اعزام بازرس يا هياتهاي بازرسي به ادارات كل ثبت استانها و واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تابعه آنها حسب مورد راسا و يا مواردي كه از طرف رياست سازمان ارجاع ميشود و تهيه گزارش لازم با اظهار نظر صريح نسبت به موارد بازرسي .

-    رسيدگي واظهار نظر نسبت به شكوائيه هاي واصله به سازمان ثبت در موارد مختلف اعم از امور ثبتي اجرائي ثبت شركتها و امور اداري و مالي ونيز امور مربوط به دفاتر رسمي دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و ساير امور مربوط در سطح كشور .

-    رسيدگي به مواردي كه از طريق سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع و مقامات ذيصلاح به سازمان ثبت ارجاع ميگردد و صدور پاسخ به مراجع مذكور .

-    بررسي موارد شكايات و پيگيري در اين زمينه تا اخذ نتيجه نهائي و صدور پاسخ به منظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي انجام شده .

-    جمع آوري آمارشكايات واصله و تجزيه و تحليل آنها و همچنين بررسي نتايج حاصل از انجام بازرسيها و رسيدگي به شكايات به منظور تعيين و تشخيص به موقع نارضايتي هاي ناشي از چگونگي عملكرد ادارات و مسئولين و مامورين ذيربط و اعلام به موقع به واحد هاي مربوط.

-    تهيه گزارشها و ارائه پيشنهادات در خصوص نارسائيها و تناقضات موجود در قوانين و مقررات و يا روشهاي مورد عمل در سازمان.

-        تهيه گزارشهای لازم از نتايج بازرسيهاي انجام شده به عنوان رياست سازمان و يا ارسال آن به مراجع ذيربط.

-    نظارت مستمر و اصولي بر فعاليت و عملكرد كمي و كيفي ادارات كل واحد هاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تابعه آنها در چهار چوب وظايف مربوط و تهيه گزارشات لازم حسب مورد به رياست دستگاه و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهائي .

-        نظارت و ارزيابي فعاليت و عملكرد واحد هاي ثبتي در ارتباط به ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمي .

-    بررسي عملكرد ادارات كل سازمان ثبت اعم از ستادي و استاني واحدهاي تابعه آنها و كسب اطلاعات مورد نياز در جهت كشف علل و عوامل مذكور.

-    انجام بررسي هاي لازم به منظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشبرد اهداف سازمان و تهيه گزارش و ارائه پيشنهادات در اين زمينه به رياست سازمان عنداللزوم انعكاس تصميمات متخذه به ادارات كل ثبت در سراسر كشور.