شورای عالی ثبت

شورای عالی ثبت

 

-    رسيدگي و تجديد نظر در آراء هياتهاي نظارت كه در موارد اختلاف بين اشخاص و سازمان ثبت از جهت پذيرش تقاضاي ثبت و يا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض صادره شده است موضوع بند يك ماده 25 اصلاحي قانون ثبت .

-    تجديد نظر در آراءهياتهاي نظارت كه در مورد تعارض در اسناد مالكيت نسبت به اصل ملك يا حدود يا حقوق ارتقاقي صادر شده است .موضوع بند 3 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت

-    تجديد نظر در آراء هياتهاي نظارت كه در مورد رفع اشتباه و اشكال نسبت به اسناد رسمي تنظيمي و تطبيق مفاد آنها با قوانين صادر شده است موضوع بند 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت .

-    رسيدگي و اعلام نظرنسبت به موارد ارجاعي از سوي رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد وحدت رو يه در موارديكه آراء هياتهاي نظارت متناقص و يا خلاف قانون صادر شده باشد بر طبق تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت .

-    رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اموري كه از طرف رياست سازمان ثبت اسناد وا ملاك كشور به عنوان مشورت به شورا ارجاع ميگرددموضوع بند 7 آئين نامه شوراي عالي ثبت و هيات نظارت مصوب 1322 با اصلاحات بعدي .

-        انجام ساير اموريكه طبق قوانين و مقررات ذيربط بعهده شوراي عالي ثبت محول است .