اداره كل امور اسناد و سردفتران

اداره كل امور اسناد و سردفتران


-         نظارت در اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي كليه عقود و معاملات و تعهدات و الزامات و قراردادها و ساير روابط مالي افراد با يكديگر در دفاتر و حمايت از اسناد رسمي تنظيمي و پيشنهاد اصلاح تغيير يا حذف قوانين و مقررات و آئيننامه ها و دستورالمل هاي مربوط عنداللزوم.

-    رسيدگي و اظهار نظرنسبت به استعلام ادارات ثبت در مواردي كه به يكي از جهات قانوني اشكالي در اجراي اسناد حاصل شده باشد.

-    رسيدگي مقدماتي و اظهار نظر نسبت به اسناد تنظيمي در خارج از كشور  ازدواج و طلاق اتباع بيگانه و با هماهنگي وزارت امور خارجه و اداره گذرنامه.

-    بررسي در مورد اعتراضات به آراء هياتهاي نظارت د رامور اسناد و اظهار نظر راجع به قابليت يا عدم قابليت طرح موضوع در شورايعالي ثبت.

-        صدور اجراي آراء و همچنين نظريات مشورتي شورايعالي ثبت در زمينه امور اسناد.

-        بررسي و اظهار نظر در مورد اشكالات نحوه اجراي احكام دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي حقوقي و غيره.

-         صدور بخشنامه ها به دفاتر اسناد رسمي راجع به دفاتر و اظهارواسنادمفقوده دردفترخانه ها

-        صدور بخشنامه راجع به محجورين و ورشكستگان كه از طرف دادگاهها اعلام مي شود و همچنين رفع اثر از آنها.

-    بررسي و اظهار نظردر خصوص انتشار آگهي الزامي بودن ارائه گواهي تندرستي قبل از ازدواج براي مناطقي كه مشمول قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشكي قبل از ازدواج مصوب سال 1317 مي باشند.

-    رسيدگي در مورد اوراق و فرم هائي كه دوائر و موسسات دولتي و بانكها جهت ثبت در دفتر اسناد رسمي ارائه مي نمايند و تطبيق مقررات مندرج در آنها با قوانين مربوط و اظهار نظر در مورد تصويب يا رد آنها.

-    رسيدگي باحكام و نامه هاي دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي در مورد ممنوعيت معامله و يا مصادره اموال اشخاص حقيقي و حقوقي و يا  رفع ممنوعيت و رفع مصادره از آنها.

-    پاسخ به مكاتبات ادارات كل تابعه سازمان و دفاتر اسناد رسمي وازدواج و طلاق و مراجع مختلف و اشخاص در خصوص موضوعات مختلف وعنداللزوم گزارش لازم به مقام مافوق.

-         بررسي و تحقيق در خصوص لزوم تاسيس دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق جديد در محل هاي مورد نياز موضوع ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي و تبصره آن.

-         بررسي و تهيه مقدمات و اقدام در مورد انتشار آگهي و برگزاري آزمون متقاضيان شغل سردفتري سراسر كشور.

-         انجام كليه مراحل گزينش متقاضيان فوق تا مرحله انتخاب وانتصاب (موضوع مواد 2و6و8و7و9و12و15و16و17 قانون دفاتر اسناد رسمي).

-     بررسي و رسيدگي به پيشنهادات سردفتران اسناد رسمي در خصوص انتصاب دفترياران اول و دوم و تهيه مقدمات اختبار از متقاضيان دفترياري و انجام كليه مراحل گزينش تا مرحله انتخاب و انتصاب موضوع ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده 5 آئيننامه  اصلاحي قانون مزبور.

-     رسيدگي و تهيه گزارش در مورد متقاضيان  تصدي شغل سردفتري موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و صدور و دستور در هرمورد.

-         رسيدگي و تهيه گزارش براي متقاضيان سردفتري  طلاق و در صورت تائيد رئيس سازمان ثبت صدور ابلاغ لازم.

-     رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارشهای واصله در خصوص تخلفات سردفتران واحاله پرونده به دادسراي انتظامي سردفتران و حسب مورد ارجاع به مراجع صالحه قضائي موضوع ماده 26 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و يا دفتر حقوقي و يا دادستان انتظامي مالياتي ( موضوع مواد 32 قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده 271 قانون مالياتهاي مستقيم) و اعلام نتيجه رسيدگي به واحد مربوط.

-     بررسي و تنظيم لوايح دفاعيه در مورد ارجاعات ديوان عدالت اداري در ارتباط با دادخواست سردفتران و دفترياران به ديوان.

-     نظارت بر اجراي قرارهاي صادره از سوي دادسرا ، دادگاههاي انتظامي و همچنين اجراي دادنامه هاي دادگاههاي انتظامي سردفتران.رسيدگي به دوران تصدي سردفتران و دفتر ياران منفصل و تهيه گزارش براي اشتغال مجدد آنها و بررسي و اقدام در خصوص ابلاغ سردفتري اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و نيز تهيه پيش نويس براي صدور حكم گواهي امضاء.

-     اقدام براي صدور حكم مرخصي و معذوريت سردفتران اعم از ازدواج و طلاق و اسناد و دفتر ياران با توجه به مقررات جاري .

-     اقدام مقدماتي در خصوص درخواست جابجائي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بر طبق مقررات مربوط.

-         اقدام لازم در اجراي احكام مبني بر ابطال سند برابر مفاد ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي.

-         بررسي و تحقيق در خصوص لزوم اشتغال مشاورين املاك و خودرو د رمحل هاي مورد نياز.

-     بررسي و تهيه مقدمات و اقدام در مورد انتشار آگهي و برگزاري اختبار از متقاضيان شغل متصدي مشاور املاك و خودرو در سراسر كشور.

-     تحقيق و بررسي و رسيدگي به درخواست متقاضيان شغل دلالي اعم از مشاور املاك و خودرو و بررسي صلاحيت شخصي و فني و نياز محلي جهت صدور مجوز يا تمديد پروانه اشتغال درصورت احراز آن.

-     رسيدگي به شكايات و گزارشات واصله در خصوص عملكرد و تخلفات مشاورين املاك و خودرو و احاله پرونده در صورت لزوم به مراجع ذيصلاح.

-         رسيدگي به دوران تصدي مشاورين املاك و خودرو.

-         تهيه گزارش و بررسي و اقدام در خصوص  اشتعال به كار مجدد و يا تمديد پروانه اشتغال.

-         اقدام در خصوص تغيير مكان فعاليت.

-     نظارت بر اجراي قوانين و ضوابط ومقررات راجع به دلالان و مشاورين املاك و خودرو در سراسر كشور و صدور پروانه اشتغال و يا تمديد واجازه اشتغال بكار متصديان امر دلالي اعم از مشاور املاك يا خودرو در صورت صلاحديد.

-         رسيدگي و اعمال نظارت و بازرسي مستمر بر انجام امور مربوط به واحدهاي مشاور املاك و خودرو تحت پوشش.

-         نظارت بر دريافت هر گونه وجه طبق مقررات و قوانين و ضوابط مربوط.

-     نظارت و رسيدگي به شكايات و گزارشات واصله در خصوص عملكرد مشاورين املاك و خودرو در صورت تشخيص تخلف ارجاع واحاله موضوع به مراجع صالحه اداري يا قضائي