اداره كل امور مالي

اداره كل امور مالي


وظایف در ارتباط با امور دريافت و پرداخت

-        واگذاري تنخواه گردان پرداخت به اداره كارپردازي و واحدهاي دریافت کننده از محل تنخواه گردان حسابداري.

-    محاسبه و برآورد اقلام هزينه هاي قابل پرداخت كه براساس احكام و مجوزهاي قانوني به مرحله پرداخت رسيده است اعم از حقوق و مطالبات ناشي از افزايش حقوق سنواتي و ارتقاء گروه و فوق العاده ها ی موضوع مواد 30 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 قانون استخدام كشوري.

-    محاسبه كسورات قانوني از قبيل مالياتها و مقرري ها و كسور بازنشستگي و انواع بيمه ها و ساير كسورات ديگر كه طبق احكام و مجوزهاي قانوني بايستي كسرو به مراجع ذيربط پرداخت گردد و اخذ تأیيديه مبني بر واريز به حسابهاي ذيربط.

-        دريافت و پرداخت هزينه هایی كه طبق مقررات تعهد شده و تا پايان سال پرداخت نشده است.

-    تهيه و تنظيم انواع ليستهاي حقوق و مزايای مربوط به مطالبات دیون شده و ساير هزينه هایی كه براساس احكام و گواهي ها و تأیيدها از طرف مقامات ذيربط پرداخت آنها به مرحله قطعي رسيده است.

-        انجام امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق بازنشستگان ) در بدو بازنشستگی( و موظفين .

-    اعلام تاريخ فوت بازنشستگان و موظفين به بانك مربوطه و درخواست وجوه واريزي مربوط به بدهی آنان به حسابهاي تعيين شده.

-    قطع يا افزايش حقوق موظفين براساس احكام صادره از اداره كل امور نیروی انسانی و پشتيباني و اعمال حساب در تغييرات ماهیانه.      

-         صدور حواله و پرداخت هزينه هاي مربوط به كسري بودجه استانها و ساير پرداختها برابر احكام صادره.

تهيه و تنظيم فرمهاي مربوط به كسور بيمه عمر وخدمات درماني و تأمين اجتماعي و فرمهاي مربوط به كليه كسورات بازنشستگي و مالياتهاي حقوق و ساير پرداختها.

-        تهيه ريز كسورات بازنشستگي برابر درخواستهاي واصله از اداره كل امور  نیروی انسانی  و پشتيباني.

-        صدور چكها و تأیيديه های مربوط به كليه پرداختهایي كه حواله يا سند آن صادر شده است.

-        انجام مكاتبات كليه امور جاري و معوقه مربوط به كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و ساير مراجع.

-        صدور اسناد و حواله و پرداخت وجه ساير رديفهاي اعتباري برابر احكام صادره.

-    تهيه و تنظيم لیست حقوق و فرمها براساس نمونه فرمهای تعریف شده وزارت اموراقتصادی و دارائی و ارسال آنها جهت درخواست وجه حقوق کارکنان.

 

-    تهيه و تنظيم لیست حقوق بازنشستگان و موظفين و ارسال به سازمان بازنشستگي کشوری جهت پرداخت  حقوق بازنشستگان.

-    تهيه و تنظيم اظهارنامه های  بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي و فرمهاي مربوط به كسور بازنشستگي  و اخذ تایيديه های مربوطه و ارسال به وزارت اموراقتصادی و دارائی بعنوان مفاصا حساب مبنی بر  پرداخت كسورات فوق.

-    نگهداري احكام مربوط به كاركنان قراردادي کار معین و تهيه و تنظيم لیست حقوق و پرداخت حقوق و انجام امور مربوط به كسورات متعلقه و اخذ تأیيديه و سایر موارد مربوط به پرداخت حقوق كاركنان قراردادي کار معین.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

  وظايف در ارتباط با امور اموال

-    نظارت و ثبت  مشخصات اموال منقول غیر منقول و تهيه گزارش لازم جهت اعلام به اداره كل  اموال دولتی وضبط سوابق در پرونده مربوطه.

-        نظارت در امر تحويل و تحول و نقل و انتقال و رسيدگي به كسر ونقصان اموال جمعداران.

-         اظهار نظر در مورد فروش اموال زايد و اسقاط و كسب مجوز قانوني.

-        رسيدگي به صورت حسابهاي اموال از بين رفته و احياناً مسروقه سازمان به منظور حفظ منافع دولت.

-        رسيدگي به صورت حسابهاي اموال فروخته شده و كسب مجوز قانوني براي حذف اموال از دفاتر مربوطه.

-        تهيه دفاتر اموال و ثبت صورتهاي رسيده و فرستاده در دفاتر مربوطه.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

    وظايف در ارتباط با امور سپرده ها

-        بررسي فيشهاي سپرده وصولي كه از سوي مراجعين بحساب 99009 واريز و يا از طريق بانك ارسال مي گردد.

-        بررسي و ثبت خلاصه مندرجات فيشها اعم از سپرده هاي اشخاص و اجرائي.

-        بررسي و تطبيق جمع دريافتها و پرداختهاي روزانه با جمع روزانه وهمچنین با جمع دريافت و پرداخت بانك.

-    بررسي و رسيدگي فيشهاي صدور حواله كه توسط دفاتر اسناد رسمي ، امور آگهي ها ، دفتر حقوقي ، ادارات اجرا ، دادگاه و ادارات ثبت ظهر نويسي شده پس از احراز هويت ذينفع و ثبت فيشهاي دريافتي در دفاتر سپرده.

-    مميزي فيشها  براساس ظهر نويسي نیم عشر مازاد حق كانون سردفتران و دفترياران پس از محاسبه و وضع ماليات متعلقه و صدور چك.

-        تطبیق روزانه دفتر و صورت ريز رایانه ای بانك و محاسبه جمع روزانه.

-        تطبیق  روزانه دفتر پرداختي با ته سوش چكهاي صادره.

-        رسيدگي و بررسی ماهانه صورت مغایرتهای بانکی و ارسال به اداره دفترداری و تنظیم حساب.

-     تنظيم آمار  پرداختي روزانه مطابق ارقام فيشها و چكهاي صادره و تعیین آن با میزان  پرداختي دفاترهزینه و تامین اعتبار سپرده ها.

-        تهيه صورت و ضعيت حسابهاي سپرده در پايان هر ماه.

-    واريز كليه و جوه دريافتي در پايان هر ماه به حساب 20/9 خزانه و دريافت شماره بستانكار  درخواست وجه ماهانه جهت ترميم تنخواه گردان و محاسبه پرداختي هاي ماهانه از خزانه داري كل.

-    کنترل کلیه اسناد هزينه و نظارت برمدارک و پیوستهای آنها و تطبیق کلیه مدارک پرداخت با قوانين و مقررات و آئين نامه های  صادره ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیئت وزیران و دیوان محاسبات.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

وظايف در ارتباط با امور رسيدگي و مميزي

-    بررسی ورسيدگي ليستهاي مربوط به پرداختهای پرسنلی و حقوق و اضافه كار واسناد مربوط به انواع کمکها و فوق العاده ها.

-    تهیه پرونده های مربوط به قراردادها ، اخذ ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات ، پیش پرداخت و مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی.

-    ردسپرده های مربوط به واریزهای نقدی در خصوص حسن انجام کار، حسن اجرای تعهدات و وجه الضمان و آزاد سازی سپرده های مذکور در وجه ذینفع های آنها.

-        بررسی صورت وضعیت های مربوط به قراردادها و تکمیل نمودن مدارک مثبته آنها شامل:اساسنامه شرکت – تغییرات شرکت- اخذ شماره حساب بانکی – رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک و گواهی های صلاحیت آنها وسایر مدارکی که جهت پرداخت صورت وضعیت ، قانون معین نموده است.

-        رسیدگی به اسناد ماموریتهای گروهی و انفرادی و تطبیق آنها با مواد قانونی و آئین نامه های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .

-    نظارت بر امر تطبیق هزینه های انجام شده و محاسبه بر آورد اقلام هزینه های قابل پرداخت که بر اساس احکام و مجوزهای قانونی به مرحله پرداخت رسیده است اعم از حقوق موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مطالبات ناشی از افزایش حقوق سنواتی و ارتقاء گروه و فوق العاده شغل و فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات و فوالعاده محل خدمت اعم از داخل یا خارج از کشور.

-    نظارت بر محاسبه کسورات از قبیل مالیاتها و مقرری ها و کسورات بازنشستگی و انواع بیمه ها و سایر کسورات دیگر که طبق احکام و مجوزهای قانونی کسر و به مراجع ذیربط پرداخت گردد.

-    بررسی مدارک هزینه و مدارک مربوط به مناقصه و ترک مناقصه و انجام سایر کارهایی که از سوی مافوق به اداره رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.

-        اعاده اسناد ناقص و پیگیری آنها جهت رفع  نقص و کنترل مجدد آنها از نظر صحت اسناد پس از رفع موارد نقص.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع می گردد.

 

    

وظايف در ارتباط با امور درآمد

-    تهيه و تنظيم دفاتر و نگهداري حسابهاي درآمد املاك ، اجرا ، دفاتر اسناد رسمي فروش اوراق و دفاتر ثبت شركتها و در آمدهاي متفرقه ( تصديق رونوشت) و درآمد حاصل از كاداستر موضوع ماده 118 الي 123 قانون ثبت.

-    بررسي و رسيدگي به وجوه مربوط به استرداد درآمدهاي برگشتي و يا اضافه دريافتي نيم عشر اجرائي و اشتباه محاسبه حق الثبت شركتها.

-        بررسي و تحقيق صورت هزينه هاي مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت.

    -    پرداخت حقوق ماهيانه قراردادي هاي ماده 147 و 148 و کارکنان حق الزحمه ساعتی از ردیف ماده 147و148و  انجام كليه امور مربوط به آن.

-        ثبت و نگهداري حساب درآمد خانه های سازمانی و انتقال آن به خزانه و پرداخت بابت هزینه های خانه های سازمانی.

-        صدور اسناد و حواله پرداخت وجه از حساب ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه برابر احکام صادره.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

 

    وظايف در ارتباط با امور اعتبارات و تعهدات

 

-    نگهداري اعتبارات سازمان به تفكيك بودجه هاي مصوب جاري طبق مقررات و قوانين وآئين نامه ها و موافقتنامه ها به منظور صرف صحيح اعتبارات در راستاي خط مشي ها و اهداف و سياستهاي سازمان.

-    ثبت و نگهداري اعتبارات تخصيصي در دوره هاي سه ماهه كه از طرف اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي تخصيص و ابلاغ مي گردد به تفكيك رديفها و برنامه ها و فصل ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

-        تأمين اعتبار هزينه ها كه بر حسب نيازها طبق احكام و قراردادهاي مربوط براي سازمان ايجاد تعهد نموده است.

-    ابلاغ اعتبار به ادارات كل ثبت استانها از محل اعتبار بودجه هاي متمركز در مركزمطابق مجوزهاي صادره و دستورات سازمان.

-        صدور درخواست وجه از خزانه از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي تامين شده و تحقق يافته.

-    رسيدگي به اسناد و فهرست ديون و تعهدات سازمان و شركت در كميسيونهاي مربوطه که در وزارت امور اقتصادي و دارائي تشکیل می گردد.

-    هماهنگ نمودن و تطبيق اعتبارات و تعهدات تامين وپرداخت گرديده سازمان با دفاتر اعتباراتي مربوطه در خزانه و تعيين عملكرد بودجه هاي مصوب.

-    تهيه و تنظيم ، ثبت در رایانه و نگهداري دفاتر اعتبارات و تعهدات سازمان براساس بودجه هاي مصوب و تهيه گزارش تجزيه و تحليل بودجه هاي جاري به منظور پيشنهاد اصلاح بودجه.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

     وظايف در ارتباط با امور دفترداري و تنظيم حساب

-    صدور اسناد حسابداري ( برگه هاي محاسباتي) در مورد كليه امور دريافتها و پرداختهای مربوط به درآمدها و هزينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و پيش پرداخت و علي الحسابها و  بازنشستگان و موظفين و ساير موارد.

-        ثبت برگه هاي محاسباتي در دفاتر قانوني اعم از دفاتر كل و دفاتر معين .

-        تهيه و تنظيم صورت حسابهاي ماهانه ( تراز حساب) براساس عملكرد سرفصل هاي دفاتر كل و تطبيق سرفصل هاي مندرج در صورت حساب با دفاتر معين و ريز دريافتي ها و هزينه ها .

-    تهيه صورت وجوه دريافتي از خزانه بر حسب بودجه هاي برنامه اي و اخذ گواهي و تأیيد آنها از خزانه به منظور منضم نمودن به صورت حسابهاي ماهيانه.

-    تهيه صورت حسابهاي مغايرت بانكي به منظور منضم نمودن به صورت حسابهاي ماهيانه و ارسال تراز درآمد و هزينه صورت حسابهاي ماهيانه به انضمام اسناد و مدارك مربوط به اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روش هاي حسابداري در وزارت امور اقتصادي ودارائي .

-    تحويل اسناد هزينه و ليستهاي حقوقي پرداخت شده به قسمت هيأت حسابرسي ديوان محاسبات مستقر در سازمان ثبت.

-    تهيه و تنظيم حساب نهائي و عملكرد سازمان در پايان هر سال و مشخص نمودن وضعيت عملكرد هر يك از سر فصل هاي منظور شده در صورت حساب نهایي .

-        تهيه و تنظيم جداول تفريغ بودجه طبق ضوابط و مقررات مربوطه در پايان هر سال.

    -        اقدام در جهت افتتاح حسابهاي بانكي براي ذيحسابي مرکز از طريق خزانه.

-        نگهداري و تمدید ضمانتنامه های بانکی اخذ شده در موعد مقرر.

-        تهيه و تنظيم صورتمجلس تحویل وتحول ذیحسابان.

-        بایگانی ، حفظ و نگهداری اسناد مالی.

-        انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد.

وظايف در ارتباط با امور طرحهای عمرانی

-   درخواست تخصیص اعتبار از خزانه جهت طرحهای عمرانی .

-    تأمین اعتبار کلیه قراردادهای پرسنلی پیمانکاران و مشاوران طرحهای عمرانی سازمان ثبت و کلیه هزینه های مربوطه.

-    پرداخت حقوق و اضافه کار و پاداش آخر سال پرسنل طرحهای عمرانی سازمان ثبت.

-    ابلاغ اعتبار به کاداستر استانها در ارتباط با هزینه های جاری و ضروری و حقوق و اضافه کار پرسنل .

-    پرداخت فوق العاده مأموریت مأمورین اعزامی طرحهای عمرانی به نقاط داخل  یا خارج کشور.

-    پرداخت صورت وضعیت شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای طرف قرارداد طرحهای عمرانی و پیش پرداخت به آنها برابر ضوابط و مقررات مربوطه .

-    پرداخت مربوط به قراردادهای منعقده با مراکز آموزشی عالی در ارتباط با طرحهای عمرانی سازمان ثبت.

-    پرداخت سپرده شرکتهای طرف قرارداد طرحهای عمرانی برابر مقررات مربوطه.

-    شرکت در مناقصه و اقدامات لازم برابر مقررات در رابطه با طرحهای عمرانی سازمان ثبت .

-    صدور اسناد و حواله و پرداخت هزينه هاي طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای که اعتبار آن ازمحل ردیفهای مربوطه تأمین گردیده است.

-      نگهداری حساب اموال طرحها  برابر ضوابط و مقررات مربوطه.

-      نگهداری حساب طرحهای عمرانی سازمان ثبت.

-     تهیه و تنظیم عملکرد حساب ماهیانه و سالیانه و ارائه آن به مقام مافوق و مراکز ذیربط طرحهای عمرانی .

-          پرداخت کلیه هزینه های جاری و ضروری طرحهای عمرانی سازمان ثبت که توسط عاملین ذیحساب و کارپردازی  صورت می گیرد و احیاء و تسویه آن در پایان سال مالی.

-     پرداخت کمک هزینه های تحصیلی و مسکن به بورسیه های طرحهای عمرانی سازمان ثبت .

-     پرداخت حقوق فوق دیپلم و لیسانسیه های وظیفه مأمور خدمت در طرحهای عمرانی سازمان ثبت.

-     اجرای ماده 31 و 52 و53 قانون محاسبات عمومی و اجرای قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت  و قانون محاسبات عمومی کشور.

-     ثبت و نگهداری اعتبارات طرحهای عمرانی به تفکیک بودجه طرحها.

-     ثبت و نگهداری اعتبارات تخصیصی در دوره های سه ماهه به تفکیک طرح، فصل، پروژه.

-     تأمین اعتبار هزینه ها بر اساس اسناد و مدارک و تطبیق هزینه ها با موافقتنامه های طرح.

-     ابلاغ اعتبارات مربوط به کاداستر ، همچنین ابلاغ اعتبار به دیگر طرحهای عمرانی .

-     صدور درخواست وجه و درخواست ابلاغ از خزانه.

-     هماهنگ نمودن و تطبیق اعتبارات با خزانه.

-     تهیه گزارش اعتبارات بمنظور پیشنهاد اصلاح بودجه و همکاری مداوم با دفتر بودجه.

-     دریافت و نگهداري و تمدید ضمانتنامه حسن اجرای  تعهدات ، انجام کار و پیش پرداخت از شرکتها و پیمانکاران طرف قرارداد و تمدید ، تقلیل و ابطال آنها حسب مورد.

-     صدور چکها و انجام مکاتبات مربوطه و انجام مغایرتهای بانکی.

-     انجام مکاتبات  با سازمانها و موسسات دیگر.

انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع میگردد-