اداره كل امور نيروي انساني وپشتيباني

اداره كل امور نيروي انساني و پشتيباني


-     بررسي مسائل و نيازمنديهاي نيروي انساني سازمان ثبت و تدوين برنامه هاي جامع در جهت تامين و توزيع مطلوب و متناسب عوامل انساني در حوزه ستادي و ادارات كل ثبت استانها.

-         اجراي دقيق و صحيح قوانين و مقررات وآئين نامه هاي استخدامي در مورد كاركنان سازمان.

-     تهيه و صدور احكام كارگزيني اعم از استخدام ، انتصاب ، افزايش سنواتي ، تغيير گروه مامورين ، انتقال ، تعليق ، مرخصي ، معذوريت ، بازنشستگي ، از كار افتادگي ، استعفاء ، بازخريدي آمادگي به خدمت و غيره براساس قوانين ومقررات مربوط.

-         كنترل حضور و غياب كاركنان و اقدام در اجراي مقررات انضباطي آنان.

-     بررسي و تهيه گزارش لازم در خصوص پيشنهادات واصله مربوط به تغيير سمت و ارتقاء گروه كاركنان سازمان براساس ضوابط و ارزشيابي هاي انجام يافته.

-     اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي موضوعه درباره موظفين و بازنشستگان و همچنين صدور احكام بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران سازمان و تغييرات بعدي آن .

-         حفظ و نگهداري پرونده هاي پرسنلي كاركنان .

-     جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنلي سازمان اعم از حوزه مركزي و ادارات كل ثبت استانها و بهنگام نگهداشتن آمار مذكور.

-         تهيه خلاصه پرونده كاركنان و نگهداري آن و ثبت كليه احكام و تغييرات در آن .

-     تهيه كليه احكام مربوط به حالت استخدامي و تغييراتي كه در وضع تاهل و اولاد مستخدمين به عمل مي آيد در فرمهاي مربوط.

-         تنظيم فهرست احتياجات پرسنلي واحدهاي مختلف سازمان بمنظور بررسي و استخدام افراد واجد شرايط.

-         تهيه اطلاعات و آمار پرسنلي مورد نياز.

-         اجراي آراء صادره از سوي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه.

-     انجام امور اداري مربوط به دعاوي استخدامي پرسنل سامان بامستخدمين بازنشسته و وراث مستخدمين فوت شده در مراجع مربوط و ديوان عدالت اداري و عنداللزوم اعزام نماينده براي اداي توضيحات د رجلسات رسيدگي.     

 

-         اجراي سياستها و مقررات رفاهي مصوب دولت در مورد كاركنان سازمان.

-     بررسي نيازمنديهاي رفاهي كاركنان و تهيه و اجراي طرح هاي رفاهي ( درماني ، بهداشتي ، تعاوني و غيره) براساس نيازمنديها و اولويت هاي تعيين شده در حدود امكانات اجرائي.

-     محاسبه و تعيين كمكهاي غيرنقدي شاغلين ، بازنشستگان و موظفين و برآورد اعتبار و تهيه فهرست مربوط و انجام ساير اقدامات لازم با همكاري اداره كل امور مالي.

-         همكاري با مركز آموزشي و پژوهشي در مورد آموزش كاركنان در سطوح مختلف شغلي.

-         تنظيم برنامه كار خدمتگزاران و نظافتكاران سازمان متبوع و نظارت بر نحوه انجام وظيفه آنان.

-     مراقبت و رسيدگي در آماده نگهداشتن و استفاده از تاسيسات سازمان اعم از دستگاههاي حرارتي و روشنائي و ارتباطي و آسانسورها ونظايرآن.

-         نگهداري و مراقبت از كليه اموال و اثاثيه سازمان پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات سوء.

-         انجام امور تعميراتي ساختمانهاي سازمان و پيش بيني و برآورد بموقع احتياجات ساختماني و تعميراتي.

-     كنترل ورود و خروج مراجعين به ساختمانهاي سازمان و نظارت در امر نقل و انتقال اموال و اثاثيه موجود با هماهنگي اداره كل مديريت حراست سازمان.

-     پيش بيني و تهيه و توزيع و نگهداري وسائل وملزومات اداري و فني مورد نياز واحدهاي تابعه سازمان در حدود اعتبارات مصوب و تنظيم اسناد مربوط.

-         انجام تشريفات مربوط به مناقصه و مزابده و انعقاد قرارداد طبق آئين نامه اموال دولتي و ساير مقررات مربوطه.

-         انجام امور انبارداري وتهيه و تنظيم حساب انبار و دفاتر مربوط.

-     حفظ و نگهداري كليه وسائط نقليه سازمان ومراقبت و رسيدگي در آماده نگهداشتن و استفاده صحيح از خودروهاي در اختيار.

-     تامين و برآورد سوخت و لوازم يدكي خودروهاي سازمان و مراقبت در انجام امور مربوط به سرويس و تعميرات كلي و جزئي آنها.

-         نظارت بر نحوه انجام وظيفه رانندگان و تنظيم ساعات كار آنان.

-         مراقبت و نظارت در امور مربوط به بيمه وسائط نقليه و شماره گذاري و تصادفات و نظايرانها.

-     تهيه و نگهداري و بهنگام داشتن آمار و كارت مشخصات كليه وسائط نقليه حوزه ستادي سازمان و واحدهاي تابعه و شهرستانها.

-         اعمال نظارتهاي لازم در حسن اجراي اياب و ذهاب كاركنان و سرويس هاي كشيك بعد از وقت اداري.

-     تهيه برنامه هاي ارزشيابي سالانه كاركنان سازمان و آموزش وتوجيه ارزشيابي كنندگان و آشنا كردن آنها با برنامه هاي ارزشيابي و هدف هاي آن.

-     نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي و دستورالعمل ها و ضورابط ابلاغ شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

-     جمع آوري سوابق ومعرفي كاركناني كه خدمتشان برجسته تشخيص داده مي شود همراه با شرح فعاليتها و خدمات برجسته آنان به مقامات مسئول بمنظور فراهم آوردن امكان تشويق آنان براساس آئين نامه ها و ضوابط مربوط.

-     جمع آوري اطلاعات و بررسي لازم در مورد كاركنانيكه نتايج ارزشيابي آنها از عملكرد ضعيف تشخيص داده شده و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط جهت آموزش و ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليت آنان.

-     رسيدگي به شكايات كاركنان در ارتباط با ارزشيابي هاي انجام شده توسط هيات مربوط بر اساس ضوابط تعيين شده و اعلام نتايج رسيدگي بلافصل مستخدم بمنظور بررسي و عنداللزوم تجديد نظر نسبت به مورد شكايت.

-     ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بمنظور هماهنگي در نحوه اجراي برنامه هاي ارزشيابي.

-     بررسي و ارزشيابي عملكرد و توانائيهاي مديران كل ثبت استانها و كاركنان تحت سرپرستي آنان در سراسر كشور براساس ضوابط و معيارهاي تدوين شده.