مركز آموزشي و پژوهشي

مركز آموزشي و پژوهشي-     انجام مطالعات و پژوهش هاي لازم بمنظور شناخت و تعيين نيازهاو اولويتهاي آموزشي كاركنان واحدهاي مختلف سازمان در ابعاد مختلف متناسب با برنامه ها و سياستها ي سازمان .

-     مطالعه و بررسي در زمينه بالابردن سطح تخصصها ، مهارتها ، كارائي و توانائيهاي علمي و فني كاركنان و مسئولين سطوح مختلف از طريق برنامه ريزي و فراهم ساختن موجبات برگزاري و تشكيل دوره هاي مختلف آموزشي جهت آنان.

-     مطالعه مداوم و مستمربرنامه ها و سياستهاي آموزشي كاركنان دولت از طريق ارتباط پيگير با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو مركز آموزش مديريت دولتي و موسسات ومراكز علمي و آموزشي ديگر جهت اطلاع از پيشرفت هاي علمي ويافته هاي جديد و استفاده از آنها بمنظور پيشبرد اهداف آموزش سازمان.

-         تحقيق و بررسي پيرامون نيازمنديهاي آموزشي نوين و پيشرفته.

-         تهيه و انتشار كتب و جزوات آموزشي مورد نياز.

-         تعيين سرفصل و محتواي برنامه هاي آموزشي پيگيري و به تصويب رساندن برنامه ها از طريق مراجع ذيصلاح .

-         تهيه و تنظيم و تدوين پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها.

-         مراقبت در انجام امور مربوط به شناسائي و تعيين استادان و مدرسين مورد نياز برنامه ها و دوره ها.

-         تهيه و تنظيم برنامه ها و اهداف و فعاليتهاي آموزشي مورد دستگاه جهت پيش بيني نيازهاي آموزشي مربوط.

-     بررسي مستمر دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت و نيز دوره هاي كار آموزي و مورد نياز كاركنان سازمان و اتخاذ تصميم نسبت به آنها.

-     بررسي ومطالعه در زمينه نيازهاي آموزشي كاركنان در سطو ح مختلف شغلي و تهيه و تنظيم ارائه طرحهاي مختلف و تحصيل مجوز و اجراي برنامه هاي آموزشي  قبل و ضمن خدمت آنان.