دفتر حقوقي و امور بين الملل

دفتر حقوقي و امور بين الملل


-     بررسي و اظهار نظر در مورد مسائل حقوقي و قوانين مصوب و تهيه و تدوين آئيننامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه امورمربوط.

-     اظهار نظر و رسيدگي نسبت به قراردادهاي منعقده بين سازمان ثبت با اشخاص حقيقي وحقوقي از جهت رعايت جوانب حقوقي و ضمانت اجرائي لازم.

-         طرح و اقامه دعاوي در مراجع ذيصلاح قضائي اعم از حقوقي و جزائي و پيگيري امر تا مرحله نهائي.

-     طرح و اقامه دعوي عليه سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران در صورت تخلف از مقررات قانوني در مراجع ذيصلاح قضائي و پيگيري پرونده تا مراحل نهائي دادرسي و صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي تا اختتام پرونده.

-         تهيه و تنظيم فرم اسناد تعهد و تضمين دانشجويان متعهد بورسيه و استخدامي سازمان ثبت طبق مقررات و ضوابط قانوني و عنداللزوم تبديل تعهد و وثيقه و انجام اقدامات بعدي.

-     درخواست صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي در مورد مديونين اسناد رسمي و محكومين احكام نهائي دادگاهها و متعهدين سازمان ثبت در صورت تخلف از تعهدات مربوط و ترتيب وصول وايصال مطالبات مربوطه بر طبق قوانين و مقررات موضوعه.

-     انجام اقدامات لازم در خصوص بازداشت و تامين اموال منقول و غير منقول بدهكاران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اسناد لازم الاجراء و تعقيب عمليات اجرائي تا مرحله مزايده و وفروش و وصول و ايصال طلب و خسارات وارده به سازمان.

-     انجام اقدامات لازم در زمينه تقسيط بدهي بدهكاران سازمان ثبت كه دفعتا واحده قادر به پرداخت دين خود نيستند طبق  قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه.

-     بررسي و جمع آوري وتدوين آراء صادره از هياتهاي نظارت در سطح كشور و شورايعالي ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه و تكثير و ابلاغ آنها به واحد هاي ذيربط سازمان ثبت.

-     اظهار نظر مشورتي و ارائه طبق قانوني در خصوص مسائل ثبتي ، حقوقي و غيره و عنداللزوم تشكيل كميسيونهاي مشورتي مديران و كارشناسان ذيربط و ابلاغ تصميمات كميسيون بواحد هاي مربوط.

-         ارائه پيشنهادات لازم جهت اصلاح قوانين و آئيننامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها مربوط.

-         حضور در دادگاهها و مراجع دادگستري اعم از حقوقي و جزائي و شركت در جلسات دادرسي كه له با عليه سازمان ثبت و واحدهاي تابعه در مراجع قضائي سراسر كشور اقامه ميگردد بمنظور اداي توضيحات لازم  و دفاع از حقوق سازمان ثبت در دعاوي طبق مقررات و قوانين موضوعه من البدوالي الختم ( بدوي ، تجديد نظر، تامين دليل ، تامين خواسته ، مدعي به ، ادعاي جعل به سند طرف دعوي، تعقيب جاعل ، تعيين كارشناس ، جلب شخص ثالث به دادگاه ، دفاع از دعوي ثالث ، ورود ثالث ، دعوي تقابل ، دفاع از دعوي تقابل و همچنين عندالاقتضاء اعطا نمايندگي به كاركنان هر يك از ادارات مركزي ، ادارات كل ثبت استانها و واحدهاي تابعه جهت حضور در جلسات دادرسي و اجراي قرار و دفاع از حقوق سازمان ثبت و ساير اقدامات قضائي لازم.

-     ايجاد زمينه همكاري با اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و ساير واحدهاي ستادي سازمان ثبت در جهت برقراري ارتباطات مفيد و موثر و فعالانه سازمان ثبت با اتحاديه عمومي بين المللي پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي و سازمان جهاني مالكيت معنوي و ساير محافل و مجامع بين المللي و مراكز و موسسات تحقيقاتي و مطالعاتي در امور ثبت بمنظور بهره گيري از تجارب جهاني در امور مربوط به ثبت اسناد و املاك و متقابلا انعكاس فعاليتهاو عملكرد سازمان به جوامع مزبور در مواقع لازم بر مبناي مقررات و تعهدات مربوط.