دفتربرنامه ريزي و بودجه

دفتربرنامه ريزي و بودجه-         بررسي اقلام حقوق و مزاياي استحقاقي كاركنان بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت.

-     بررسي اعتبارات مورد نياز و تنظيم مستندات و ادله توجيهي لازم در مورد بودجه پيشنهادي و تكميل فرمهاي تنظيم بودجه.

-         نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه اي بودجه سالهاي قبل .

-     تنظيم و مبادله  موافقتنامه هاي بودجه در رديفهاي مختلف و ابلاغ آنها به واحد هاي ذيربط و نظارت بر بودجه استانها و رفع تنگناها و مشكلات مالي مبتلا به آنها.

-     پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليتها ، طرحها و برنامه ها واظهارنظر در مورد پيشنهاد واحدها براي استخدام از نظر مالي.

-         تهيه و تنظيم اجازه پرداختهاي لازم در قالب مخارج مورد نظر دستگاه و امكانات مالي موجود.

-         شركت در كميسيونهاي مختلف بمنظور بررسي اعتبارات درخواستي و دفاع از آن در مراجع ذيصلاح.

-         نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آن به اداره كل امور مالي جهت اجرا.

-         بررسي و تهيه پيشنهادات اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم.

-     تهيه و تنظيم هدفها و خط مشي ها ، ضابطه ها و دستورالعمل هاي فرمهاي مربوط
به بودجه.

-         تهيه تبصره هاي مورد نياز دستگاه جهت پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي.

-     بررسي و مطالعه و جمع آوري اطلاعات ، تجزيه و تحليل انجام محاسبات مالي ،برآورد درآمدو هزينه هاي مربوط به اجراي قانون اصلاحي مواد 147و148 قانون ثبت و آئيننامه اجرائي آن و ارائه گزارشات مستمر در زمينه فعاليتهاي انجام شده توسط هياتهاي حل اختلاف مقرر در قانون مذكور و تدراك احتياجات هياتها با توجه به ماده 41 آئيننامه اجرائي قانون مذكور.

-         جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي وحقوقي و ثبتي.

-     مطالعه و بررسي در مباني قانوني هدفها و تكاليف اساسي دستگاه بمنظور برنامه ريزي صحيح و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم.

-     تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ، بلند مدت و ميان مدت براي هر يك از بخش ها و خدمات مختلف ثبتي با رعايت اصول وضوابط تعيين شده.

-     بررسي و مطالعه در زمينه اهداف پيش بيني شده در برنامه پنجساله دولت وارائه راه حلهاي مناسب در جهت هماهنگي با برنامه هاي مذكور.

-         تهيه و تنظيم برنامه ها و اهداف و فعاليتهاي مورد نظر دستگاه جهت پيش بيني در برنامه پنجساله دولت.

-         تهيه نمودار فعاليتها و عملكرد دستگاه و تجزيه و تحليل آنها.

-     بررسي و تنظيم آمار واطلاعات جمع آوري شده در خصوص درآمدهاي وصولي و عملكرد و فعاليتهاي دستگاه در زمينه هاي مختلف و مقايسه دائمي آنها با مدت مشابه سال قبل و مشخص نمودن درصد افزايش يا كاهش.

-      انجام محاسبات مربوط به تعيين طرحهاي نمونه هاي آماري و تطبيق و كنترل طرح هاي تهيه شده با معيارها و تعاريف استاندارد شده و روش هاي علمي متداول.

-         تهيه و تنظيم فرمهاي مخصوص آمار در شقوق مختلف با همكاري واحدهاي ذيربط.

-         تهيه و تنظيم و ابلاغ  دستورالعملهاي مربوط به نحوه تهيه آمارهاي مربوط.

-         تهيه دستورالعمل مربوط به نحوه استخراج آمار به واحدهاي مربوط.

-         ارائه نظرات مشورتي پيشنهاد اصلاحي و راهنمائي فني و تخصصي در زمينه امور ثبتي به واحد هاي ذيربط.

-     بررسي و مطالعه و اظهار نظر نسبت به استعلامات واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي در خصوص تعرفه هاي ثبتي و معافيتها و راهنمائي آنها.

-         اظهار نظر در مورد قوانين و مقررات و آئيننامه هاي مربوط و تهيه گزارشات لازم.

-         انجام ساير اموري كه از طرف سازمان متبوع ارجاع مي شود.