دفترنظارت وهماهنگي اجراي اسناد رسمي

دفترنظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي


-     هدایت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئیننامه های مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در سطح کشور

-         انجام مطالعات و بررسیهای لازم بمنظور تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز در زمینه اجرای اسناد رسمی

-     بررسی و پاسخگوئی به مکاتبات کلیه وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور

-     تهیه و تدوین خط مشی ها و دستورالعملهای اجرائی درراستای ایجادوحدت رویه، بهبود و تسریع انجام امور جرای اسناد رسمی

-     بررسی ومطالعه قوانین و مقررات ،آئین نامه ها ،دستورالعملها و بخشنامه ها ی مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و پیشنهاد تجدید نظرو اصلاح وارائه طرحهای لازم در هر یک از موارد مزبور با هماهنگی و تشریک مساعی دفترحقوقی و واحدهای تخصصی .

-     بررسی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در خصوص ابهامات و اشکالات ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها در مورد نحوه اجرای اسناد رسمی.

-     ایجاد هماهنگی ، انسجام ، اعمال نظارت در اقدامات و فعالیتهای واحدهای استانی در زمینه اجرای اسناد رسمی در چهارچوب قوانین و مقررات ، سیاستها و خط مشی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

-     ارزیابی عملکرد ادارات کل ثبت  اسناد و املاک استانها در زمینه  اجرای اسناد رسمی در راستای بهبود ، توسعه کیفی امور ، تصحیح ، رفع نقایص و تمهیدات لازم به منظور بروز نمودن اطلاعات و هدایت و راهنمائی تخصصی مسئولین واحدهای مربوط

-     فراهم آوردن موجبات تنظیم گزارشهای مربوط به اجرای اسناد رسمی در سطح کشور و تجزیه و تحلیل گزارشهای واصله  به مسئولین ذیربط.

-         طرح مسائل موضوعات مربوط به اجرای اسناد رسمی با ریاست سازمان متبوع جهت اتخاذ تصمیمات لازم

-         نمایندگی سازمان در مراجع قانونی ، تخصصی و مدیریتی ذیر بط حسب مورد به تشخیص و ارجاع ریاست سازمان

-     ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین ، مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی و بروز نگهداشتن آن

-         انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع میشود.