اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجارتی

اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیرتجارتی


-     نظارت بر اجراي صحيح قوانين ومقررات مربوط به ثبت شركتها و موسسات غير تجاري در سطح كشور ( موضوع آئين نامه سازمان اداري و وظايف ثبت شركتها ومالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

-     نظارت بر فعاليت هاي مربوط به ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري و عنداللزوم راهنمائي و ارائه طريق به واحد هاي تابعه در انجام وظايف و حل مشكلات و مسائل مربوط.

-     تدوين دستورالعمل هاي مربوط به ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري و اتخاذ تدابير لازم به منظور وحدت و ايجاد هماهنگي در نحوه انجام امور در واحد هاي ثبتي.

-     رسيدگي و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شركتهاي تجاري به تقاضاي مراجع قانوني بر طبق قانون اجراي احكام مدني و آئيننامه ها اجراي مفاد اسناد رسمي.

-         بررسي طرح هاي كلي مربوط به ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري و تامين موجبات اجرائي آن.

-         انجام مكاتبات لازم با دفتر حقوقي و امور بين الملل در رابطه با وظايف ومسئوليتهاي محوله .

-         شركت در جلسات دادگاهها و دادسراهاي مركز و شهرستانها بنا به دعوت روساي محاكم.

-     نظارت بر تغيير وضعيت حقوقي شركتها براساس تصميمات متخذه از سوي دادگاهها و دادسراهاي مركز و شهرستانها ( موضوع ماده 270 قانون تجارت)

-         بررسي و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وكالتنامه هاي تنظيم شده در خارج از كشور در ارتباط با ثبت شركتها.

-         بررسي و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجي در ارتباط با ثبت شركتها و موسسات غير تجاري.

-         تائيد مدارك شركتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.

-     شركت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي در ارتباط با ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري.

-         بررسي و اجراي تصميمات قانوني وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهاي دولتي كه سازمان ملزم به رعايت آن است .

-     بررسي و رسيدگي لازم نسبت به طرح اساسنامه هاي شركت هاي سهامي عام موضوع ماده 8 قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت.

-     نظارت بر اجراي مقررات موضوع اصل هشتاد و يك قانون اساسي در مورد ثبت شركتها و موسسات خارجي ( موضوع ماده 5 آئيننامه اصلاحي مصوب 1311).

-     رسيدگي در مورد طرح اعلاميه پذيره نويسي و اجازه انتشار آنها در خصوص شركتهاي سهامي عام موضوع مواد 9و10 قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت.

-     بررسي و رسيدگي به تقاضاي متقاضيان تاسيس شركت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهاي لازم ازمراجع ذيصلاح ( ماده 3 نظامنامه قانون تجارت).

-     بررسي و رسيدگي به اسناد و مدارك مالكيت املاكي كه جزء سرمايه اوليه شركت منظور شده و يا در قبال سهام سهم الشركه جديد به شركتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذيصلاح ( طبق قانون تجارت).

-         بررسي و انجام پلمپ دفاتر دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت .

-         محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه قانوني.

-         بررسي و تنظيم آگهي تاسيس شركت و ارسال آن به دفتر روابط عمومي بمنظور انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار.

-     بررسي و رسيدگي به صورتجلسات تغييرات و در صورت لزوم اخذ استعلام هاي مورد نياز در خصوص موجوديت شركتها ( ماده 9 آئين نامه اصلاحي ثبت مصوب 1311).

-         بررسي و اقدام در خصوص تعيين و تغييرنام شركتها و موسسات غير تجاري در تهران و ساير استانها.

-         بررسي و رسيدگي در مورد ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري موضوع مواد 584و585  قانون تجارت.

-     ثبت خلاصه انواع شركتهاي ثبت شده اعم از سهامي غير سهامي ، انواع تعاونيها و غيره دردفتر مربوط با رعايت تسلسل.

-         انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع میشود.