اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي

اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي

-     نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات وآئين نامه هاي مربوط به ثبت املاك دولتی و مؤسسات عمومی در سطح كشور.

-     رسيدگي و صدور دستور لازم در مورد پرونده ها و گزارشهایي كه براي كسب تكليف در خصوص املاك دولتی و مؤسسات عمومی و پیگیری امور مرتبط به آنها در هیاتهای نظارت استانها و شورای عالی ثبت .

-     مطالعه و بررسي مشكلات مبتلابه واحد هاي ثبتي در امور مربوط به املاك دولتی و مؤسسات عمومی و تجزیه تحلیل و ارائه گزارشها و سازوکارهای لازم به مسئولین ذیربط .

-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم بمنظور تنظيم و اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز در زمينه امور املاك دولتی و مؤسسات عمومی.

-     اخذ گزارشهای لازم از فعاليتهاي مربوط به ثبت املاك دولتی و مؤسسات عمومی د رنقاط مختلف كشور ، ارشاد و راهنمائي واحد هاي ثبتي در حل مشكلات و ارائه راه حلهاي مناسب و اتخاذ تدابير لازم بمنظور ايجاد هماهنگي در امور و وظايف مربوط به آنها.

-     تهيه و تنظيم اقلام آماری فعاليتهای ذیربط وگزارشهای لازم از فعاليت واحد هاي ثبتي و پيشرفت عمليات مربوط به اجراي برنامه هاي ثبت املاك دولتی و مؤسسات عمومی در سطح كشور.

-     اظهار نظر کارشناسی در خصوص پرونده ها و گزارش های ارجاعی و صدور دستور قانوني نسبت به آنها و عنداللزوم ارائه گزارش لازم به مقام مافوق .

-     مطالعه و بررسي در مورد نحوه جمع‌آوري اطلاعات مربوط به املاك دولتي و مؤسسات عمومی ، تهيه و تنظيم  پيش‌نويس لوایح قانونی ، آئين‌نامه‌ها ، دستورالعملهاي مورد نياز به منظور متمركز نمودن منابع اطلاعاتی املاک دولتی و ارائه گزارشها ی لازم به مسئولین ذیربط .

-     بهره برداری از سامانه مربوط به كليه املاك دولتی و مؤسسات عمومی (با ذكر مشخصات كامل از نظر كميت و كيفيت و به تفكيك هر استان )و انعكاس تغييرات حاصله در دفاتر ياد شده.

-     اجرای تکالیف قانونی مرتبط با نظام مستند سازی اموال غیرمنقول دولتی و پیگیری پرونده های تشکیلی تا حصول نتیجه در حیطه وظایف سازمان.

-     نگهداري دفاتری که بموجب قانون وآئين نامه قانون ثبت ارسال یک نسخه از آن توسط ادارات ثبت به مركز تکلیف شده است.        

 

        -     بهره برداری از آرشیو الکترونیکی منابع اطلاعاتی املاك  بموجب تبصره ذیل ماده یک آئین نامه قانون ثبت و پاسخ به استعلامهای مراجع ذیربط در حیطه وظایف مربوطه.

-     همکاری مستمر با دفتر تشکیلات و بهبود سیستمها و روشها ودفتر توسعه فناوری واطلاعات  به منظور بازنگری ، بهبود ، اصلاح ، ارتقاء و مکانیزه نمودن فرایندها و فرمهای مورد عمل.

-     همکاری و ارتباط مستمر با اداره كل امور املاك و اداره كل كاداستر به منظور هماهنگي در جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و مطالعه در زمينه به‌ كارگيري سيستمهاي نوين متناسب با دانش و فن آوری روز جهت ضبط و ثبت اطلاعات مربوطه.

-     شناسایی برنامه های مصوب و تحولات مرتبط با حوزه املاک دولتی و مؤسسات عمومی در داخل کشور  و ارائه گزارشهای مستمر از آنها.

-     تهیه و ارائه گزارشهای مستمر از میزان عملکرد و پیشبرد برنامه های عملیاتی میان مدت و بلند مدت واحد به مسئولین ذیربط .

-         انجام ساير امور محوله که از سوی مسئولین سازمان ارجاع ميشود.