اداره كل امور املاك

اداره كل امور املاك-   نظارت بر حسن اجرای قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوطه به امور املاک .

-  بررسی و مداقه در قوانین و آئین نامه ها و ارائه پیشنهادات و نظارت اصلاحی در زمینه لزوم تجدید نظر و بازنگری در لوایح دولت که از طرف سایر سازمانها و وزارتخانه ها به سازمان ثبت ارسال میگردد.

-  صدور بخشنامه و دستور العمل ها بمنظور بهبود انجام کار و ایجاد وحدت رویه جهت ارائه خدمات ثبتی مطلوبتر به مراجعین .

-  بررسی آمار عملکرد ادارات کل ثبت استانها در رابطه با صدور اسناد مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.

-  بررسی آمار عملکرد ادارات کل ثبت استانها در رابطه با اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (در خصوص صدور اسناد مالکیت روستائیان)

-   بررسی تقاضای مربوط به استملاک اتباع بیگانه .

-  رسیدگی نسبت به تقاضای صدور اسناد مالکیت مربوط به آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی (در مورد اراضی دولتی ) در ارتباط با ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .

-  تهیه گزارش جهت طرح در شورایعالی ثبت (قسمت املاک) در خصوص اعتراضات واصله نسبت به آرای قابل اعتراض موضوع بندهای 1 و 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.

-  تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام ریاست سازمان ثبت در خصوص اعتراضات واصله نسبت به آرای غیر قابل اعتراض، موضوع بندهای 2و3و4و6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت(در ارتباط با تبصره 4 ماده 25 مزبور).

-   کنترل آرای هیات نظارت استانها بمنظور ایجاد وحدت رویه در صورت صدور آراء متناقض و یا خلاف مقررات.

-  همکاری و تشریک مساعی با وزراتخانه ها و سازمانها و نهادهای مختلف و شرکت در جلسات و کمیسیونهای مستند سازی از قبیل سازمان مسکن و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و..... و صدور پاسخ در خصوص امورات ثبتی وحل مشکلات آنها.

-  همکاری با دفتر توسعه فناوری واطلاعات در زمینه پیاده کردن سیستم اتوماسیون اداری و مکانیزه کردن بااستفاده از فن آوری اطلاعات و رایانه در قسمت املاک.

-  تهیه گزارشهای لازم در خصوص مشکلات پیش بینی نشده در مقررات جاری مربوط به امور املاک و طرح آن در کمیسیون معاونین و مشاورین  سازمان ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه.

-  انجام ماموریت های برون سازمانی در معیت گروه بازرسی سازمان ثبت به واحد های ثبتی کشور و بررسی پرونده های ثبتی

-   رسیدگی و اظهار نظر در مورد پرسشهای دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت.

-  همکاری و تشریک مساعی با اداره کل اوقاف و امور خیریه در ارتباط با موقوفات کشور و ارائه طریق به واحدهای ثبتی در اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه.

-  شرکت در جلسه هیات مرکزی موضوع ماده 14 آئین نامه اجرائی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد و اجتماعی و تهیه صورتجلسه و دستور العمل و صدور پاسخ ادارات کل ثبت استانها در رابطه با مشکلات جاری در اجرای قانون مذکور.

-   ثبت آراء شورایعالی ثبت (درامور املاک) در دفتر مخصوص و ارسال آن به ادارات کل ثبت استانها .

-  تهیه آئین نامه های اصلاحی قانون ثبت و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

-  طبقه بندی موضوعی نظرات امور املاک در ارتباط با مسائل ثبتی و کدبندی آنها برای جلوگیری از تشتت آراء و نظرات متهافت

-   ارشاد و هدایت قانونی ادارات کل ثبت استانها در رابطه با مسائل ثبتی و حل  مشکلات آنان .

-   بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور و دفتر بازرسی سازمان ثبت.

-   رسیدگی به شکایات و درخواست های مراجعین در رابطه با مسائل ثبتی و ارائه طریق قانونی و اعلام پاسخ به آنان

-   انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع میشود.