اداره كل كاداستر

اداره كل كاداستر-     ايجاد ارتباط و هماهنگي بين طرح كاداستر و واحد هاي ثبتي در زمينه استفاده بهينه از سيستم كاداستر در واحد هاي مزبور.

-     جمع آوري و نگهداري و بهنگام داشتن اطلاعات حاصله از طرح كاداستر و انجام عمليات اجرائي با توجه  به اطلاعات مذكور در نواحي ثبتي.

-         ايجاد هماهنگي لازم بين عمليات طرح كاداستر با واحدهاي ثبتي سراسر كشور و دستگاههاي دولتي ذيربط.

-     مطالعه و بررسي و ارائه دستورالعمل هاي لازم در زمينه روشهاي كاربردي مدارك و اطلاعات حاصله از طرح كاداستر د رنواحي ثبتي سراسركشور.

-     بررسي ، تنظيم و تدوين آئيننامه هاي اجرائي و اصلاحيه هاي قانوني لازم با همكاري اداره كل امور املاك در جهت تسهيل در اجراي طرح كاداستر.

-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم بمنظور تجديد نظر در ساختار روشها و گردش كار امور فني ثبت املاك  و ايجاد تحول در سيستم موجود با همكاري اداره كل امور املاك و دفتر تشكيلات و بهبود سيستمها و روش هاي سازمان.

-     بررسي و تشخيص و تعيين اولويتهاي اجرائي كاداستر در چهارچوب سياستهاي دولت و همگام با دريافت اطلاعات از طرح.

-     ارائه گزارشهای لازم در زمينه مشكلات اجرائي به شوراي فني طرح كاداستر بمنظور اتخاذ تصميم در جهت رفع مشكلات و ناهماهنگيهاي مربوط.

-     بررسي و مشاوره و ايجاد هماهنگي با مجري طرح كاداستر در امرانتخاب و معرفي متخصصين و مشاورين فني ذيصلاح و مطلع در امور كاداستر و عنداللزوم چگونگي عقد قرارداد با شركتهاي مهندسين مشاور در چهار چوب خطوط اجرائي كاداستر پس از وصول مدارك و اطلاعات بنيادي از طرح.

-         كنترل و نظارت بر عمليات انجام شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي طرف قرارداد.

-     بررسي مسائل و مشكلات حقوقي و ثبتي براي مناطقي كه بايد جزئيات اجرائي كاداستر در آنها پياده گردد و تامين و آموزش پرسنل متخصص ثبتي براي جمع آوري و تطبيق اطلاعات ثبتي و هماهنگ نمودن با اطلاعات بنيادي طرح كاداستر با همكاري اداره كل امور املاك.

 

-     ايجاد ظرفيتها و توانائيهاي لازم اعم از نيروي انساني و تجهيزات در واحد هاي ثبتي سراسر كشور بمنظور استفاده از مراكز بانك اطلاعاتي كاداستر و جمع آوري اطلاعات براي تغذيه بانك اطلاعاتي مذكور طبق مشخصات و دستورالعمل هاي مدون طرح كاداستر.

-     مطالعه و بررسي و تدوين و ارائه برنامه هاي آموزشي و باز آموزي طرح كاداستر اعم از دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به سياستهاي آموزشي سازمان با هماهنگي مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان .

-         انجام مطالعات و بررسي هاي مستمر از دستاوردهاي علمي و تجارب ساير كشور هاي جهان در زمينه كاداستر.