دفتر توسعه فناوری و اطلاعات

دفتر توسعه فناوری و اطلاعات


-     جمع آوري آمار واطلاعات ، بولتن ها و مقالات فني داخلي و خارجي و اقدامات مربوط به ترجمه مدارك و نگهداري آنها بمنظور استفاده پرسنل و ارتقاء سطح دانش علمي و فني آنها

-         انجام امور كارشناسي درزمينه درخواست ادارات كل استانها و واحدهاي ثبتي سازمان ثبت اسناد ، در خصوص نصب شبكه ، تعميرو نگهداري دستگاهها و تجهيزات رايانه اي ، طراحي سيستم ، و اخذ تصميم نهائي دراين باره.

-         اقدام در زمينه طراحي و راه اندازي شبكه ، نصب سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري ، تعميرات دستگاهها و تجهيزات با توجه به استانداردهاي مصوب.

-     تهيه برآوردهاي لازم در زمينه نيازمندي به نيروي انساني متخصص ، دستگاهها و تجهيزات رايانه ، كتب و نشريات داخلي و خارجي و جزوات علمي و تخصصي ، اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز و اقدام در خصوص تهيه و تامين آنها.

-     انجام تحقيقات لازم درباره سيستمهاي كاربردي، طراحي و توليد سيستمهاي جديد ، توسعه يا تغيير سيستمهاي موجود و ارزيابي آنها.

-     اقدام در زمينه به روز رساني آمار و اطلاعات موجود در سيستمهاي مورد عمل ، نحوه ارتباط ، پالايش  و انتقال اطلاعات و ارائه خدمات رايانه اي.

-     مطالعه و تحقيق در خصوص تهيه و تدوين طرح هاي جامع رايانه اي بمنظور مكانيزه كردن فعاليتهاي مختلف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي معاونتهاي ذيربط.

-     انجام تحقيقات لازم درباه آخرين فن آوريها در زمينه نرم افزار و سخت افزار و انواع استانداردها و روش هاي حفاظتي اطلاعات ، بمنظور دستيابي به روش هاي پيشرفته و ارزيابي نتايج تحقيقات و برنامه ريزي آموزش كاركنان ثبت با هماهنگي مركز آموزشي و پژوهشي.

-     تهيه طرح ها و دستورالعمل هاي لازم ،برنامه ريزي بازديد از مراكز رايانه ،كنترل نحوه رعايت طرحها و دستورالعمل ها ي مربوط به رفع نواقص و اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري شبكه ها و خطوط ارتباطي و تجهيزات رايانه اي.

-     برنامه ريزي بازديد از نمايشگاهها و شركت پرسنل در سمينارها و كنفرانسهاي مرتبط با علوم رايانه و دوره هاي آموزشي و بررسي نظريات كارشناسان و ارزيابي آنها.

-         انجام مكاتبات ، پاسخ به استعلامات و تهيه نمودارها ، جداول و بولتنهاي آماري جهت ارسال به مبادي ذيربط.

-         ارائه مشورتهاي لازم در زمينه امور خدمات ماشيني به رياست محترم سازمان.

-         انجام ساير اموري كه از طرف دستگاه متبوع ارجاع ميشود.