اداره كل مالكيت صنعتي

اداره كل مالكيت صنعتي-     بررسی برنامه هاوطرحهای پیش بینی شده مربوط به مالکیت صنعتی و ارائه راهکارهای لازم درچهارچوب سیاستها خط مشی های سازمان.

-         هدایت و نظارت مستمر و ایجاد هما هنگی بر فعالیتهای هر یک از ادارات تابعه.

-     تدوین دستوالعمل های مربوط به ثبت علائم تجارتی و خدماتی،  نشانه های جغرافیایی، اختراعات و نامها ی تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی.

-         انجام مکاتبات لازم و پاسخ به استعلامات در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله.

-         شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراها بنا به دعوت مقامات قضائی و پاسخ به سوالات مراجع قضایی در ارتباط با وظایف محوله(موضوع آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات)

-         تایید مدارک مربوط به هر یک از موارد مالکیت صنعتی جهت ارائه به مراجع ذیربط.

-         شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با موضوعات  مالکیت صنعتی.

-     تهیه پیش نویس لوایح و  طرحهای قانونی وآئین نامه های اجرایی مربوط با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات و تعهدات بین المللی و عنداللزوم طرح آن در کمیته مشورتی (موضوع طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340).

-     پیگیری و اقدام لازم در مورد انتشار نشریه رسمی اداره کل مالکیت صنعتی در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب .1337

-     پذیرش و بررسی و اقدام لازم درخصوص اظهار نامه های ثبت علائم تجارتی و نشانه های جغرافیایی و اختراعات و نامها ی تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و ثبت هریک از موارد مذکور و صدور اگهیهای ثبت مربوطه (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و قا نون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آئین نامه های اجرائی آن).

-     پذیرش و بررسی اظهار نامه های تجدید ثبت علائم تجارتی و  طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و ثبت آنها دردفاتر مربوطه  (موضوع آئین نامه اجرائی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات).

-     رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم تجارتی و نشانه های جغرافیایی و اختراعات و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات) .

-     رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تقاضا های ثبت علائم تجارتی و نشانه های جغرافیایی و   طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و اعتراضات قبل از ثبت اختراع و انجام تشریفات و اقدامات مقتضی در خصوص آنها (موضوع قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و آئین نامه اجرای قانون مذکور و قانون ثبت نشانه های جغرافیایی و آئین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی).

-      بررسی و تعیین حق الثبت علائم تجارتی و طرحها و اشکال و ترسیمات صنعتی و تجدید آنها و نشانه های جغرافیایی،  نامها ی تجارتی و اختراعات (موضوع قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و آئین نامه اجرای قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و قانون ثبت علائم تجارتی اختراعات و آئین نامه های اجرائی آن).

-     پذیرش و بررسی ثبت تقاضاهای کلیه تغییرات مرتبط با علائم تجارتی و اختراعات و مجوزهای استفاده (موضوع قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرایی مربوطه).

-     تعیین سواد مصدق و رونوشت  از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع ( موضوع  قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات).

-         نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق الذکر .

-     بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین المللی شامل : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل آن، موافقتنامه لیسبون در مورد اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها، موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها، کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی وبررسی پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بین المللی)IP مالکیت صنعتی ( با در نظر گرفتن سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از تجربیات سایر کشورها دراین خصوص و همچنین حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف سازمان متبوع .

-     انجام مطالعات و بررسیهای مستمر نسبت به دستاوردهای علمی و تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه مالکیت صنعتی.

-     ارائه پشنهادات لازم به دفتر توسعه فناوری اطلاعات و دفتر تشکیلات به منظور بررسی و تعیین نحوه بهره گیری از سیستمهای مکانیزه .

-         انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع میشود.