دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفتر ياران

دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفتر ياران

-         رسيدگي به گزارش هاي رسيده از اداره كل اسناد و سردفتران و دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان ثبت در مورد تخلفات سر دفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياران و اظهار نظر نسبت به مورد يا موارد تخلف آنها.

-         صدور كيفرخواست ، قرار منع تعقيب  ، قرار موقوفي پيگرد و قرار رفع نقص پرونده ها .

-     رسيدگي به گزارش هاي واصله از سازمان بازرسي كل كشور و صدور قرا جهت اعمال كارشناسي در اداره كل امور اسناد و سردفتران.

-     رسيدگي و بررسي پرونده هاي ارجاع شده به دادياران و جانشينان  دادستان در استانها و موافقت با صدور قرار موقوفي يا منع پيگرد.

-         نظارت در حسن جريان امور جانشينان دادستان در ادارات كل ثبت استانهاي سراسر كشور و ارشاد و راهنمائي آنان.

-         رسيدگي و اظهار نظر در خصوص اشكالات وپرسش هاي دادياران و جانشينان دادستان در ادارات كل ثبت استانها.

-     رسيدگي به شكايات اشخاص ، ادارات ، سازمانها ، عليه سردفتران و دفتر ياران و صدور قرار براي رسيدگي و بازرسي بوسيله دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات يا بازرسي ادارات كل ثبت استانها.

-         تشكيل جلسات دادگاههاي بدوي و تجديد نظر.

-         بررسي احكام دادگاههاي بدوي و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر از آراء صادره.

-         تقسيم كار و ارجاع پرونده ها به دادياران.

-         تهيه آمار ماهيانه ونظارت و بررسي نسبت به آمارهاي ارسالي از استانها.

-         بررسي و اظهار نظر پيرامون كميسيون انتصابات و انتقالات سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران.

-         نظارت در اجراي قوانين و مقررات وآئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به دفاتر در سطح كشور.

-         صدور قرار جهت بازرسي موردي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.

-     ابلاغ كيفر خواستهاي مالياتي به سردفتران اسناد رسمي و پيگيري موضوع تا صدور حكم قطعي و اعلام نتيجه به دادستاني انتظامي مالياتي.

    -     پاسخ مكاتبات ادارات كل ثبت استانها ، دفتر حقوقي و امور بين الملل و دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان ثبت وسازمان بازرسي كل كشور مرتبط با دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.

-         پاسخ استعلام مربوط به سوابق انتظامي سردفتران و دفتر ياران هنگام نقل و انتقال و اشتغال مجدد.

-     استعلام سابقه محكوميت جزائي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت ( نسبت به سردفتران روحاني)

-     ارسال كيفر خواست ها و دادنامه هاي صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر جهت ابلاغ و نظارت در نحوه ابلاغ آنها.

-     ثبت تخلفات اعلام شده و كيفرخواست و قرارهاي ( موقوفي تعقيب ، منع پيگرد و رفع نقص) و آراء صادره دادگاهها در دفاتر مربوطه.

-         ثبت پرونده هاي مختومه در دفاتر مربوطه.

-         تعقيب پرونده هاي در جريان ( غير مختومه) و آماده نمودن آنها براي صدور حكم دادگاههاي ذيربط.