گروه فني

گروه فني

-     انجام اقدامات لازم جهت ترميم و يا تعمير ساختمانهاي قديمي سازمان ثبت و واحد هاي تابعه كه نياز به كسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي دارد.

-     تهيه و نگهداری بانک اطلاعات فنی کليه ساختمانهای سازمان در کل کشور و بروز نگهداشتن آن و ارائه گزارشهاي تخصصی منظم از وضعيت آنها.

-     بررسي و مطالعه بمنظور تهيه و پيشنهاد سيستمها و خط مشي ها واصول كلي برنامه هاي مربوط به توسعه فيزيكي واحدهاي ثبتي  با همكاري دفتر تشكيلات و بهبود سيستمها و روش ها.    

-         بررسي طرح هاي توسعه فيزيكي هر يك از واحد هاي ثبتي نقاط مختلف كشور حسب مقتضيات و ويژگيهاي محلي.

-     مطالعه و بررسي بمنظور تهيه ضوابط و استانداردهاي فني در مورد ساختمان و تاسيسات مختلف مورد نياز واحد هاي ثبتي .

-         بررسي و امكان سنجي و تاييد فني اقتصادي طرحها و پروژه هاي پيشنهادي عمراني از سوي ادارات كل ثبت استانها

-     نظارت عاليه بر انجام عمليات اجرايي پروژه ها اعم از تعميرات اساسي ، ‏ جزيي و يا احداث ساختمان در حوزه هاي ستادي و استاني بصورت دوره اي و ارائه گزارشهاي فني – اقتصادي و پيش بيني راهكارهاي لازم در اين خصوص.

-     شركت در كميسيونهاي مناقصه ، تحويل زمين ، تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه هاي ساختماني بمنظور آگاهي از روند پيشرفت امور و تهيه گزارشهاي لازم.

-     انجام هماهنگي هاي لازم با مهندسين مشاور و پيمانكاران بمنظور برآورده نمودن نيازهاي مورد نظر سازمان مطابق با مفاد بخشنامه ها ، دستورالعمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداردهاي فني مورد عمل در ساختمان سازي.

-     ارزيابي عملكرد بر نحوه اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني سازمان در سطح كشور و ارائه گزارشهاي لازم به مسئولين ذيربط.

انجام سايراموري كه از سوي معاونت برنامه ريزي ومديريت منابع ارجاع مي گردد-