معاونت توسعه منابع انسانی وپشتیبانی

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
-         رائه پيشنهادهای لازم جهت اصلاح قوانين و آئيننامه ها و بخشنامه ها و دستوالعملهاي مربوط.

-     ايجاد زمينه مناسب در جهت برقراري ارتباطات مفيد و موثر و فعالانه سازمان ثبت با مجامع و محافل جهاني بمنظور بهره گيري از تجارب جهاني در امور مربوط به ثبت اسناد و املاك.

-         شركت دركميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي و عنداللزوم سايركميسيونها با نظر و تأیيد رياست سازمان.

-     حضور در كميسيونهاي متشكله در وزارتخانه ها يا سازمانها و موسسات در ارتباط با مسائل مربوط به سازمان ثبت با تصويب رياست سازمان.

-         همكاري و هماهنگي با ساير حوزه هاي معاونت دستگاه براي پيشبرد اهداف سازمان.

-         ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي واحد هاي تابعه معاونت و تعيين خط مشي و تصميم گيري نسبت به وظايف محوله به واحدهاي مزبور.

-     نظارت بر دوره هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت و همچنين دوره هاي آموزش توجيهي بدو خدمت و ضمن خدمت براي تمام سطوح شغلي.

-         ايجاد ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي جهت انجام پژوهش لازم در خصوص موارد مربوط به ثبت اسناد و املاك

-     فراهم آوردن موجبات تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربا رعايت كليه قوانين و مقررات استخدامي و برقراري نظام مطلوب در ارائه خدمات اداري و اجراي صحيح مقررات استخدامي و تامين رفاه كاركنان .

-         برآورد هزينه ها و اعتبارات مورد نياز واحدهاي مختلف اعم از حوزه مركزي و ادارات كل ثبت استانها .

-     تامين هزينه هاي مورد نياز و اجراي مقررات و آئين نامه هاي مالي قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات موضوعه بمنظور مصرف صحيح اعتبارات و بودجه هاي مصوب.

-     فراهم آوردن موجبات لازم بمنظور تهيه ، تامين و ارائه خدمات و ملزومات و تجهيزات مورد نياز واحد هاي مختلف سازمان در چها رچوب اعتبارات مصوب و مقررات مربوط و اعمال نظارتهاي لازم در اين زمينه.

-         صدور دستوراقدام در امور مختلف اداري و مالي سازمان در حدود اختيارات تفويض شده.

-         همكاري و ارائه مشاورت هاي لازم به رئيس سازمان درخصوص تعيين خط مشي هاي اداري و مالي.

-         همكاري و معاضدت در مورد تعيين و اجراي خط مشي هاي اساسي سازمان ثبت در امور فني و ساختمان .

 

-         مطالعه و تهيه برنامه و نقشه هاي مقدماتي و اجراي ساختمانها و تاسيسات مختلف مورد نياز واحد هاي ثبتي در قالب پروژه هاي تصويب شده توسط دستگاه و تدارك و احداث ساختمانهاي جديد براي واحدهاي مزبور.

-         ايجادشرايط لازم بمنظور جمع آوري و به هنگام داشتن اطلاعات جامع از وضعيت و موقعيت ساختمانها و تاسيسات موجود در واحد هاي ثبتي مركز وشهرستانها و برنامه ريزي لازم جهت حفظ و نگهداري صحيح از آنها .

-         اعمال نظارت و هدايت پروژه هاي ساختماني دستگاه كه توسط مهندسين يا پيمانكار اجرا ميگردد و عنداللزوم ارائه نظرات مشورتي در زمينه تغيير و يا اصلاح نقشه ها و مشخصات پروژه هاي در دست اقدام به رياست سازمان.