معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوري اطلاعات

معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوري اطلاعات


-        ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي واحد هاي تابعه معاونت و تعيين خط مشي و تصميم گيري در مورد وظايف محوله به واحدهاي مزبور.

-        همكاري و هماهنگي با ساير حوزه هاي معاونت براي پيشبرد اهداف سازمان.

-        فراهم آوردن موجبات لازم جهت انجام مطالعه، بررسي و مشاوره در خصوص نحوه اجراي طرح مقدماتي تهيه نقشه هاي كاداستر و تدارك اجراي سيستم كاداستر در كشور از نظر عمليات فني.

-        برقراري ارتباط مستمر با شوراي عالي شهرسازي و معماري شوراي عالي نقشه برداري و جغرافيايي و ساير دستگاهها و ارگانهاي فني كشور كه در امر نقشه برداري.

-         تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس فعاليت مي نمايند و جمع آوري آمار و اطلاعات فني جديد و مورد لزوم جهت برنامه ريزي در تهيه و تدارك نقشه هاي كاداستر.

-        نظارت بر اجراي طرح تهيه نقشه هاي كاداستر در نقاطي كه رياست سازمان ثبت تشخيص و ارجاع مي نمايند.

-        مطالعه و اظهار نظر نسبت به وسائل و تجهيزات فني مورد لزوم جهت اجراي طرح كاداستر.

-        تحقيق و مطالعه تكنولوژي جديد در زمينه نرم افزار و سخت افزار بمنظور تشخيص قابليت هاي مربوط با نيازهاي سازمان در امو ركاداستر.

-        نظارت برايجاد و گسترش و بهره برداري سيستم مكانيزه در سازمان بمنظور دستيابي سريع و بموقع به اطلاعات مورد نياز.

-        انجام مطالعات لازم در خصوص مكانيزه كردن سيستمهاي مورد عمل سازمان و استفاده از كامپيوتر در ارائه خدمات ثبتي در جهت تسريع و تسهيل انجام امور و وظايف مربوط و ايجاد هماهنگي و تدارك خدمات مورد نياز واحد هاي ثبتي در اين زمينه.

-        بررسي پشنهادات و طرح ها و برنامه هاي ارائه شده از سوي واحد هاي ثبتي در مورد بكارگيري سيستمهاي مكانيزه و كامپيوتر در امور مربوط و اعلام نظر و ارائه طريق در چهارچوب طرح جامع اتوماسيون سازمان ثبت.

-        نظارت و پيگيري در جهت تهيه طرح تفصيلي بودجه سازمان اعم از عمراني، جاري و پيش بيني ميزان بودجه لازم جهت انجام كليه فعاليتهاي جاري و عمراني به تفكيك واحدهاي مختلف.

-        تامين شرايط لازم بمنظور برنامه اي نمودن فعاليتهاي سازمان ثبت در چهارچوب نظامات برنامه ريزي كشور.

     -        نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه طرح هاي عمراني و مبادله موافقتنامه طبق برنامه.

-        نظارت بر تخصيص اعتبار و ابلاغ آن به واحد هاي ذيربط.

-        نظارت و كنترل لازم در خصوص تنظيم بودجه جاري براساس پيشنهادهاي واحد ها و خط مشي و امكانات سازمان با هماهنگي معاونت اداري و مالي و ابلاغ آن به واحد ها براساس برنامه سالانه پس از تصويب.

-        شناخت هدفها، اولويتهاي برنامه اي نيازمنديها، امكانات، محدوديتها، روابط متقابل سازماني روشها و سيستمهاي موجود و فرآيند گردش اطلاعات مديريت در سطح سازمان.

-         ايجاد زمينه هاي مناسب بمنظور برقراري نظام مطلوب در امر سازماندهي و تشكيلات و تعيين وظايف و مسئوليتها و بهبود سيستمها و روشها در واحد هاي حوزه مركزي و ادارات كل ثبت استانها در جهت حسن اجراي وظايف و مسئوليتهاي محوله.

-         نظارت بر تهيه طرحهاي لازم بمنظور بهبود روشها، حذف تشريفات زائد و بالا بردن سطح كارائي پرسنل.

-         نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مربوط به توسعه و يا اصلاح تشكيلات.

نظارت بر امر طبقه بندي مشاغل ، تهيه شرح شغل ، شرايط احراز و شرح وظايف.