معاونت امور اسناد

معاونت امور اسناد-        مراقبت و نظارت كلي بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد درسطح كشور.

-    همكاري ومعاضدت در مورد تعيين خط مشي هاي اساسي سازمان ثبت در قسمت مربوط به ثبت اسناد با رياست سازمان .

-    نظارت به تنظيم گزارشها و موضوعاتي كه بايد در شورايعالي ثبت در امور مربوط به اسناد مطرح گردد و شركت درجلسات شوراي مذكور بر طبق مقررات مربوط.

-    بررسي  پيشنهادات و طرحها و برنامه هاي اصلاحي ارائه شده در زمينه ثبت اسناد و پيگيري پيشنهادات قانوني در مراجع ذيربط.

-    رسيدگي به شكايات واصله درباره امور مربوط به ثبت اسناد و امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و گواهي امضاء از طريق واحد هاي تابعه معاونت و ارائه طريق و صدور دستور لازم در هر مورد طبق مقررات و قوانين مربوطه.

-    صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم در زمينه ثبت اسناد، ثبت شركت ها و امور سردفتران و دفتر ياران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و اجراي مفاد اسناد رسمي به ادارات كل و واحد هاي ثبتي سراسر كشور.

-        شركت در كميسيونها و جلسات متشكله در ارتباط با امور اسناد اظهار نظر مشورتي در زمينه هاي مربوطه.

-    ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي واحد هاي تابعه معاونت و تعيين خط مشي و تصميم گيري نسبت به وظايف محوله به واحد هاي مزبور.

-        همكاري و هماهنگي با ساير حوزه هاي معاونت دستگاه براي پيشبرد اهداف سازمان.

-    صدور دستور اقدام در امور مختلف مربوط به ثبت اسناد و ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، امور سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و اجراي اسناد رسمي در حدود اختيارات تفويض شده از سوي رياست سازمان.

-    مراقبت و نظارت بر حسن اجراي قانون راجع به دلالان و مشاورين املاك و خودرو و ضوابط و مقررات مربوط در سراسر كشور.