معاونت امور املاك

معاونت امور املاك


-         مراقبت واعمال نظارت كلي بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك در سطح كشور.

-         همكاري و معاضدت در مورد تعيين خط مشي هاي اساسي سازمان ثبت در قسمت املاك با رياست سازمان.

-     نظارت بر تنظيم گزارشها و موضوعاتي كه بايد در شوراي عالي ثبت در امور مربوط به املاك مطرح گردد و شركت در جلسات شوراي مذكور بر طبق مقررات مربوط.

-     بررسي پيشنهادات و طرحها و برنامه هاي اصلاحي ارائه شده در زمينه ثبت املاك و پيگيري موارد مفيد در قالب پيشنهادات قانوني در مراجع زيربط.

-     رسيدگي به شكايات واصله درباره امور مربوط به ثبت املاك و ارائه طريق نسبت به مواردي كه جهت كسب تكليف به حوزه معاونت واصل مي گردد و ارشاد و راهنمائي واحد هاي ذيربط در چهار چوب قوانين و مقررات موضوعه.

-         صدور دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم در زمينه ثبت املاك در ادارات كل و  واحدهاي ثبتي سراسر كشور.

-         شركت در كميسيونها و جلسات متشكله در ارتباط با امور املاك و اظهار نظر مشورتي در زمينه هاي مربوط.

-     ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي واحد هاي تابعه معاونت و تعيين خط مشي و تصميم گيري در مورد وظايف محوله به واحد هاي مزبور.

-         همكاري و هماهنگي با ساير حوزه هاي معاونت دستگاه براي پيشبرد اهداف سازمان.

-         صدور دستور اقدام در امور مختلف مربوط به املاك در حدود اختيارات تفويض شده از سوي رياست سازمان.